Logo Latcho Film Productions in white

Algemene voorwaarden

Voorafgaande opmerking

Offertes, bestellingen, contracten en andere commerciële of technische documenten die aan de basis liggen van een wederzijdse verbintenis tussen Latcho Drom NV (Verder Latcho genoemd) en de klant mogen onder geen beding gedeeld worden met derde partijen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Latcho. De klant gaat impliciet akkoord met de interpretatie die Latcho geeft aan elk van de onderdelen en begrippen aangehaald in de offertes, bestellingen, contracten en andere commerciële of technische documenten die Latcho aan de klant voorlegt met het oog op het aangaan of bestendigen van een wederzijdse verbintenis.

Art. 1. Voorwaarden – algemeen

Huidige algemene voorwaarden maken samen met onze bijzondere voorwaarden de overeenkomst tussen partijen uit. De klant erkent uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden precontractueel in kennis te zijn gesteld en deze te hebben aanvaard. Behoudens schriftelijke overeenkomst zijn de volgende verkoopsvoorwaarden van toepassing op al onze handelsverrichtingen, anders duidende verkoopsvoorwaarden van de koper worden niet aanvaard, tenzij ze schriftelijk zijn overeengekomen.

Art. 2. Aanbod – prijs, voorstellen, bestellingen en uitvoering

Al onze aanbiedingen, ook door middel van prijslijsten en brochures, worden slechts bindend nadat ze schriftelijk door ons werden bevestigd. Nadien hebben ze een geldigheidsduur van 1 maand. Een overeenkomst bindt ons niet eerder dan vanaf de datum van verzending van onze schriftelijke orderbevestiging. Deze bepaling slaat op zowel prijs als de geraamde datum van oplevering. Zelfs als een formele overeenkomst of dito orderbevestiging bestaat, kan Latcho te allen tijde een nieuw prijsvoorstel of een nieuwe opleveringsdatum formuleren voor het geval Latcho het oorspronkelijke voorstel niet in overeenstemming acht met de beoogde commerciële realiteit. Alle prijzen zijn exclusief BTW (en andere mogelijke taksen) tenzij anders vermeld. Latcho zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.


Budget:

 • Latcho streeft ernaar om de budgetindicatie, zoals meegedeeld door het communicatiebureau, na te leven voor zover deze ook realistisch is. Indien de budgetindicatie niet realistisch is, laat Latcho dit zo snel mogelijk weten aan het communicatiebureau.
 • Het productiebudget en alle hierin opgenomen kostenposten zijn waarheidsgetrouw en marktconform t.a.v. alle partijen.
 • Het communicatiebureau laat Latcho op voorhand duidelijk weten of er communicatiebureau -kosten voor de interne begeleiding door het communicatiebureau moeten worden opgenomen in het productiebudget. Deze kosten worden transparant vermeld in het productiebudget.
 • Het communicatiebureau respecteert het budget zoals door Latcho opgesteld en aan het communicatiebureau overgemaakt. Indien dit productiebudget niet overeenstemt met de verwachtingen van het communicatiebureau, laat het communicatiebureau dit zo snel mogelijk schriftelijk aan Latcho weten, vergezeld van de argumenten waarom (en desgevallend ook hoe) het productiebudget moet worden aangepast.


Bestelling:

 • Het communicatiebureau bevestigt steeds schriftelijk aan Latcho dat het geselecteerd werd voor de productie van een project (door middel van een bestelbon of e-mail).

Art. 3. Schorsing – annulatie

Het wordt dan ook aanbevolen dat het communicatiebureau voor Latcho, indien een productie na een volledig doorlopen pitch, uiteindelijk voor geen enkele partij doorgaat afstemt met de adverteerder om een vergoeding te bekomen voor gemaakte kosten. Wij behouden ons het recht voor in geval van laattijdige betaling of enige andere wanprestatie of inbreuk op de goede trouw van de klant de uitvoering van alle lopende orders op te schorten of te annuleren, en dit op kosten en voor rekening van de klant. In geval van annulatie is de klant van rechtswege bijkomend een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25 % van de waarde van het geannuleerde bedrag exclusief BTW, onverminderd ons recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen, indien de reëel geleden schade de forfaitair begrote schade overtreft. Tevens kunnen alle, ook nog niet vervallen vorderingen, dan dadelijk worden geïnd. Indien een opdracht minder dan 48 uur voor het van start gaan, geannuleerd wordt is de klant bijkomend een schadevergoeding verschuldigd aan Latcho van minimum 1 hele dag opname-vergoeding voor het overeengekomen werk.
Annulatie na de toekenning
Wanneer een project wordt geannuleerd nadat het reeds aan Latcho werd toegekend, zal Latcho een annulatiebudget opstellen op basis van het oorspronkelijke overeengekomen budget. Het annulatiebudget bevat een transparant overzicht van de reeds door Latcho voor dat project gemaakte kosten, annulatiefees en een gedeelte van de gemiste mark-up.

Art. 4. Betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn uitsluitend betaalbaar via een overschrijving of een storting op het rekeningnummer van Latcho met de vermelding van bij voorkeur het referentie nummer of anders het factuurnummer en -datum. Elke door de klant formeel bevestigde of contractueel vastgelegde opdracht is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. In voorkomend geval komt het voorschot door de klant gestort, in mindering op de totale prijs voor de opdracht.


Facturatie:
Het communicatiebureau en Latcho gaan ten laatste bij de briefing akkoord over de voor die productie toepasselijke facturatievoorwaarden. De hieronder opgenomen facturatievoorwaarden vormen een goede basis voor producties in binnen- en buitenland. Eventuele afwijkende facturatievoorwaarden dienen bij de briefing te worden meegegeven en het communicatiebureau en Latcho moeten hier bij de briefing over spreken en akkoord gaan, vooraleer er kosten worden gemaakt.


Productie in België

 • 50% voorschot: Na ontvangst van de schriftelijke bestelling van het communicatiebureau, stuurt Latcho een voorschotfactuur van 50% van het totaal bedrag. Deze factuur dient voor de preproductie meeting betaald te zijn (en ten laatste 5 werkdagen voor de eerste dag van de opname)
 • 30% voorschot: Latcho kan een schijf van 30% factureren van zodra de opnames beëindigd zijn. Als Latcho geen postproductie opvolgt, dan wordt het saldo van 50% gefactureerd van zodra de opnames beëindigd zijn.
 • 20% saldo: Latcho kan het saldo van 20% (+ eventuele overeengekomen extra kosten) factureren van zodra de productie aan het communicatiebureau werd geleverd.

De tweede voorschot factuur en/of de saldo factuur dienen ten laatste 30 dagen na de opmaak van de factuur betaald worden.

Productie in het buitenland

 • 75% voorschot: Na ontvangst van de schriftelijke bestelling van het communicatiebureau , kan Latcho een voorschotfactuur opstellen van 75% van het totaal bedrag. Deze factuur dient voor de preproductie meeting betaald te zijn (en ten laatste 5 werkdagen voor de eerste dag van de opname)
 • 15% voorschot: Latcho kan vervolgens een schijf van 15% factureren van zodra de opnames beëindigd zijn. Als Latcho geen postproductie opvolgt, dan wordt het saldo van 25% gefactureerd van zodra de opnames beëindigd zijn.
 • 10% saldo: Latcho kan het saldo van 10% (+ eventuele overeengekomen extra kosten) factureren van zodra de productie aan het communicatiebureau werd geleverd. De tweede voorschot factuur en/of de saldo factuur dienen ten laatste 30 dagen na de opmaak van de factuur betaald worden.

Extra kosten en eventuele overeengekomen supplementen zullen apart en extra worden gefactureerd zowel voor producties in het binnen- als in het buitenland.

Art. 5. Klachten – betaling

Alle klachten in verband met levering en facturatie dienen binnen de 8 dagen aangetekend te gebeuren. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan dit artikel. Indien de koper of de opdrachtgever niet binnen de vijf dagen na ontvangst van de goederen of diensten reageert wordt hij geacht de door Latcho geleverde goederen onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard. Klachten ontheffen de koper echter niet van zijn betalingsverplichtingen.

Art. 6. Laattijdige betaling

In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd, berekend tegen de rentevoet die is vastgesteld in uitvoering van Art.5 van Wet van 02.08.2002 betreffende bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en dit vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de integrale betaling ervan. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zonder ernstige reden wordt – zonder dat daartoe een ingebrekestelling verschuldigd is en onverminderd de gebeurlijke gedingkosten – het saldo verhoogd met een forfaitair schadebeding van 12% op het totaal van de gevorderde factuurbedragen of – saldi, dit met een minimum van 75 euro en een maximum van 2.500 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Ook verliest de klant dan het voordeel van de verleende kortingen op het gewoon tarief.
Elke betaling wordt door Latcho aangerekend eerst ter delging van intresten, schadevergoedingen en/of kosten alvorens van de factuursaldi te worden afgetrokken. Betalingen worden eerst afgepunt op de oudste openstaande factuur. De niet- betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat gerechtelijke reorganisatie (WCO) en/of ontbinding en in vereffeningstelling, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bovendien behoudt Latcho zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling en onverminderd haar recht op schadevergoeding, alle verdere werkzaamheden voor de betreffende klant op te schorten.
Latcho behoudt het recht om, in geval van niet-tijdige betaling, contractbreuk of enige andere verplichting welke door klant niet nagekomen wordt, zulks ter beoordeling van Latcho, de betreffende diensten uit te schakelen. Latcho kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding, in welke vorm dan ook, vergoeding voor het verlies van data, vergoeding voor indirecte schade en/of gevolgschade of vergoeding voor schade wegens gederfde omzet en/of winst. Indien tot uitschakeling van de diensten wordt overgegaan zal Latcho klant hierover minimaal 3 werkdagen van voordien, schriftelijk of per e-mail, informeren. De betaling van de facturen mag nooit worden onderworpen aan het feit of de klant het resultaat van de opdracht of van delen ervan al dan niet kwalitatief of kwantitatief aanvaardt. Indien de factuur op vraag van de klant opgesteld werd op naam van een derde, zijn de klant en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

Art. 7. Eigendomsrechten

De door Latcho geleverde goederen blijven onze eigendom zolang deze niet volledig door de koper zijn betaald (zowel de hoofdsom als toebehoren). Met dien verstande dat intussen elk risico, geen enkel uitgezonderd, ten laste is van de koper. Latcho blijft altijd eigenaar van het originele materiaal dat zij hebben geproduceerd tenzij anders vermeld.

Art. 8. Auteursrechten – reproductie

Door het ondertekenen van de bestelbon/offerte aanvaardt de opdrachtgever de verplichting Latcho te vrijwaren voor aanspraken van derden in verband met eventuele auteursrechten. Latcho behoudt zich ook het exclusieve recht over alle technische rechten van door haar afgeleverde opdrachten, zoals het verveelvoudigen, het monteren, het hermonteren, het kopiëren op welkdanige wijze dan ook. Deze opsomming is niet limitatief. Op vraag van de opdrachtgever wordt vooraf de prijsofferte per kopie opgemaakt.

Art. 9. Wijzigingen – annulatie

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de overeengekomen voorwaarden voor de aankoop van media of titels, op grond van de door de media gestelde eisen en in overeenstemming met hun specifieke algemene voorwaarden (o.a. voor wat betreft tariefverhogingen en annulaties). Annulatie door de klant houdt in dat hij hiervoor alle gebeurlijke consequenties draagt.

Art. 10. Verantwoordelijkheid

Ten aanzien van derden draagt de klant alle verantwoordelijkheid voor de door hem bestelde en goedgekeurde opdrachten. De klant zal ons op eerste verzoek vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden en alle kosten dragen van mogelijke procedures.

Art. 11. Informatie

De klant zal alle informatie en materiaal, noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig en rechtstreeks overmaken aan Latcho. De klant zal Latcho onmiddellijk inlichten bij elke wijziging in naam, adres, e-mail, telefoonnummer, BTW-nummer, statuut of verandering van rechtsvorm.

Art. 12. Beperking van de aansprakelijkheid

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout of zelfs grove fout van ons of van onze aangestelden, behoudens voor een opzettelijke fout. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verlies van cliënteel, welke de klant zou lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van ons of onze aangestelden, die verband houdt met deze overeenkomst.

Art. 13. Leverings- en uitvoeringstermijnen

De door ons opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen ons niet binden tenzij specifiek, uitdrukkelijk en schriftelijk anders is voorzien.

Art. 14. Gebreken

Bemerkingen omtrent de aard en de omvang van onze producten en/of diensten dienen ons – op straffe van verval van ieder recht – te worden gemeld uiterlijk binnen de 5 dagen na ontdekking door de klant. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan dit Artikel.

Art. 15. Aansprakelijkheid – schade

Latcho raadt de koper en de opdrachtgevers aan een eigen verzekering af te sluiten. Latcho aanvaard geen aansprakelijkheid betreffende de door opdrachtgevers of derden geleden directe of indirecte schade veroorzaakt door stilstand, storing of slecht functioneren van de apparatuur, of veroorzaakt door bedienend personeel, of ontstaan door welke oorzaak dan ook. Latcho aanvaard evenmin aansprakelijkheid voor beschadigingen van welke aard dan ook of verlies van ter bewerking en /of bewaring gegeven materialen, ongeacht de oorzaak van deze beschadiging of dat verlies. Latcho kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het vervoer van het aan ons toevertrouwd materiaal.

Art. 16. Aankoopvoorwaarden

Wij aanvaarden geen aankoop- of welke eigen voorwaarden dan ook van onze klanten, tenzij ze uitdrukkelijk zijn onderhandeld en door ons schriftelijk werden aanvaard. Onze algemene en bijzondere voorwaarden beheersen exclusief de overeenkomst tussen partijen.

Art 17. Ontbinding

Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de opdrachtgever, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken opdracht verhoogd met een schadevergoeding, waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% – verhoogd tot 65% in geval van maatwerk – van de prijs BTW exclusief, onverminderd het recht van Latcho om de meerdere schade te bewijzen. Voor de opdrachtgever-consument, dit is elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, wordt de schadevergoeding, minimum forfaitair vastgesteld op 15% – verhoogd tot 30% in geval van maatwerk – van de prijs BTW exclusief, onverminderd het recht van Latcho om de meerdere schade te bewijzen. De opdrachtgever-consument, beschikt over dezelfde rechten, indien de overeenkomst door de foutieve tekortkoming van Latcho wordt verbroken.
Latcho kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen via een aangetekend schrijven als één of meer van de situaties uit de volgende opsomming, niet noodzakelijk beperkt tot, maar wel in de geest van die opsomming, zich voordoen:

 • • de klant heeft een betalingsachterstand van meer dan twee maanden. • de klant heeft moedwillig daden verricht die zijn professionele relaties met Latcho, andere bestaande of toekomstige business partners, met haar leveranciers, met haar personeel, met andere klanten of met de overheid in het gedrang brengt, schaadt of onmogelijk maakt. • als door nalatigheid van de klant, de opdracht langer dan 6 maand blijft open staan;
 • Als Latcho één of meer dergelijke situaties vaststelt, behoudt het zich het recht toe om de dienstverlening volledig en onmiddellijk stop te zetten en dat onverminderd haar recht om eventuele achterstallige betalingen te vorderen of het recht om de eindfactuur op te maken en het volledige saldo op te vragen van de klant.

Ingeval van faling, gerechtelijke reorganisatie (WCO), ontbinding en in vereffeningstelling, voorlopig bewind, collectieve schulden-regeling of een andere indicatie van dreigend onvermogen of onbekwaamheid tot betaling door de klant, houdt Latcho zich bovendien het recht voor om alle dienstverlening te stoppen zonder daarbij de klant een schadevergoeding verschuldigd te zijn. Latcho houdt zich tevens het recht voor om dan de overeenkomst van rechtswege, zonder verdere ingebrekestelling, als ontbonden te beschouwen, hetzij voor het geheel, hetzij voor het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst.

Bij beëindiging in onderling akkoord kunnen de daarbij geldende modaliteiten vrij worden gekozen.

Art 18. Garanties en aansprakelijkheid

Latcho kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of laattijdig uitvoeren van een opdracht in geval van overmacht van welke aard ook of enige gebeurtenis buiten haar wil om. Latcho is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. De klant kan mogelijke gebreken die ondanks alle zorg in het resultaat zouden zijn geslopen, niet aangrijpen om een openstaande factuur niet te betalen. Daarenboven vrijwaart de klant Latcho voor alle gevolgen van de aanspraken die zijn eigen klanten tegen Latcho zou kunnen richten. Latcho kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de door de klant op haar systemen geplaatste gegevens en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aangebracht door derden. De klant dient schade aangebracht door derden rechtstreeks te verhalen op deze derden. Latcho kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van gegevens, vertragingen of onderbrekingen van de geleverde diensten. De klant wordt verondersteld een back-up te nemen van alle gegevens die door de klant op de systemen worden geplaatst of via deze systemen worden verstuurd. De klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor alle schade ten gevolge van misbruik van de diensten. Geen van beide partijen kan verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van overmacht.

Art. 19. Publiciteit

Behoudens expliciet protest vanwege de klant, staat Latcho vrij voor eigen publiciteitsdoeleinden, schriftelijk en mondeling te refereren naar de naam en het logo van de klant zelf en het geproduceerde materiaal zowel op online en offline kanalen. Daarbij zal Latcho uiteraard geen bijzonderheden kenbaar maken die vallen onder de confidentialiteitsbepalingen zoals bepaald in een eventueel afzonderlijk contract met haar klant.
Latcho kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de publicaties die cast of crew op hun sociale media of online zetten. Uiteraard vragen wij aan zowel cast, crew of iedereen die aan het project meewerkt de nodige discretie op te brengen. Latcho is niet verantwoordelijk voor uitspraken, meldingen of andere uitspraken, deze lijst is niet limitatief , al dan niet online die cast of crew zou maken en die zouden kunnen indruisen tegen de waardes of principes van de klant, agentschap of andere aanverwanten aan het project. Latcho kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden en kan niet verzocht worden om een schadevergoeding te betalen in dergelijke gevallen, of verantwoordelijk gesteld worden voor inkomensverlies of omzetverlies.

Art. 20. Bescherming van persoonsgegevens

Latcho en de klant verbinden zich ertoe persoonsgegevens welke zij van elkaar ontvangen te behandelen conform de Wet van 8 december 1992 en het uitvoerende Koninklijke Besluit van 13 februari 2001 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De klant aanvaardt en erkent dat Latcho in de loop van de uitvoering van de verplichtingen onder de overeenkomst, persoonsgegevens die Latcho van de klant ontvangt mag verwerken en de klant verplicht zich ertoe ervoor te zorgen dat alle relevante betrokkenen (zoals omschreven in de wet) instemmen met een dergelijke verwerking door Latcho.

Art. 21. Intellectuele eigendom

Alle door Latcho verstrekte stukken zoals ontwerpen, scripts, maquettes, testfilms, intentienota’s, storyboards enz..(deze lijst is niet limitatief) zijn uitsluitend bestemd om door de klant te worden gebruikt en dit enkel na goedkeuring van het script, budget, idee en uitwerking door Latcho. Enkel bij definitieve goedkeuring en bevestiging van de opdracht kunnen deze rechten overgedragen worden aan de klant. Tot dan blijven deze rechten, copyright etc. steeds eigendom van Latcho. Deze mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Latcho worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of aan derden worden doorgegeven, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Latcho. Alle rechten zijn voorbehouden.

Art. 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De overeenkomsten worden gesloten op de maatschappelijke zetel van Latcho en zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting waartoe de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, valt, ook in geval van hoogdringendheid (bv. procedure kort geding), onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.